شناسنامه خدمات الکترونیک

عنوان خدمت

ارائه دهنده

شرح خدمت

فرم مربوطه

لینک دسترسی

شناسنامه خدمات
-
-
-
ثبت آثار منقول تاریخی – فرهنگی در فهرست آثار ملی

خرید اموال منقول فرهنگی تاریخی مجاز در دست مردم

مرمت اموال منقول فرهنگی، تاریخی (بخش دولتی و خصوصی)

حفاظت و نگهداری اموال منقول فرهنگی، تاریخی (بخش دولتی و خصوصی)

حمایت از آزمایشگاه ها و کارگاه های حفاظت و مرمت اموال فرهنگی، تاریخی

نمایش مجازی موزه ها و اماکن فرهنگی، تاریخی کشور

حفاظت، مرمت و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی

راهبری حفاظت، مرمت و احیاء بناهای مهم تاریخی

مراقبت (حفاظت فیزیکی) از بناها، محوطه ها و بافت های فرهنگی و تاریخی

تعیین جایگاه ثبتی اموال فرهنگی، تاریخی

نظارت بر ورود اشیاء فرهنگی تاریخی به موزه های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

صدور مجوز مرمت و احیاء بناهای تاریخی

صدور مجوز تغییر کاربری و واگذاری ابنیه تاریخی هم شأن اثر

صدور مجوز مطالعات باستان شناسی

صدور مجوز بهره برداری ابنیه واگذار شده

صدور مجوز فعالیت موسسات مدیریتی محوطه ها و ابنیه فرهنگی و تاریخی

صدور مجوز فعالیت کارگاهها و موسسات مرمت محوطه ها و ابنیه فرهنگی، تاریخی

شناسائی و ساماندهی پایگاه های میراث فرهنگی در سطح جهانی

حفاظت و مرمت پایگاه های میراث فرهنگی ملی و جهانی

شناسائی و ساماندهی پایگاه های میراث فرهنگی در سطح ملی
میراث فرهنگی
صدور مجوز و نظارت بر نقل و انتقال قطعی درون سازمانی اشیاء فرهنگی تاریخی
صدور مجوز و نظارت بر نقل و انتقال قطعی برون سازمانی اشیاء فرهنگی تاریخی
صدور مجوز و نظارت بر نقل و انتقال امانی درون سازمانی اشیاء فرهنگی تاریخی
صدور مجوز و نظارت بر نقل و انتقال امانی برون سازمانی اشیاء فرهنگی تاریخی
استرداد اشیاء فرهنگی تاریخی به کشور
مستندنگاری و ساماندهی اطلاعاتی عمومی و تخصصی
بررسی کسری اموال امنای اموال و سرقت اموال فرهنگی تاریخی
میراث فرهنگی
صدور پروانه مجموعه داری
مستندنگاری اشیاء مجموعه داران و در اختیار دستگاهها
تأیید اثر فرهنگی تاریخی دستگاه ها و مجموعه داران
حفاظت و مرمت اشیاء مجموعه داران
صدور پروانه تجارت و نظارت بر نحوه برگزاری حراج ها
نظارت بر اقدامات عمرانی در انواع موزه ها (کاخ موزه ها، سایت موزه ها و اکو موزه ها)
صدور مجوز تأسیس موزه های تخصصی دستگاههای اجرایی
صدور مجوز تأسیس موزه خصوصی
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی موزه و موزه داری
صدور مجوز فعالیت موسسات خدمات مشاوره
میراث فرهنگی
صدور و تمدید پروانه تولید انفرادی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی
نظارت بر پروانه انفرادی صنایع دستی
حمایت بیمه ای از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
صنایع دستی

دانلود فایل

صدورپروانه بهره برداری تأسیسات گردشگری
تمدیدپروانه بهره برداری تأسیسات گردشگری
 اصلاح و تغییر در پروانه بهره برداری تأسیسات گردشگری
صدور و تمدید مجوز شرکت های حمل و نقل گردشگری
برپایی نمایشگاه های داخلی و بین المللی گردشگری
برگزاری جشنواره ها، نشست ها و همایش های گردشگری
انعقاد یادداشت تفاهم همکاری های مشترک گردشگری
انعقاد برنامه اجرایی همکاری های مشترک گردشگری
توسعه و تعامل با سازمان های تخصصی منطقه
درجه بندی و صدور گواهینامه تأسیسات گردشگری
صدور مجوز ارزیابان و مدیران فنی طرح تطبیق تأسیسات گردشگری
صدور مجوز فعالیت شرکت های طرح تطبیق تأسیسات گردشگری
نظارت بر عملکرد شرکت ها و عوامل ارزیابی طرح تطبیق تأسیسات گردشگری
نظارت بر تأسیسات گردشگری
گردشگری
اعطای اعتبارات زیرساختی به تأسیسات گردشگری
صدور موافقت اصولی تأسیسات گردشگری
صدور مجوز و نظارت بر ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تأسیسات گردشگری
سرمایه گذاری و
برنامه ریزی
صدور یا تمدید مجوز دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری (بند ب)
اصلاح و تغییر مجوز دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری (بند ب)
صدور معرفی نامه جهت دفتر خدمات مسافرتی گردشگری به سایر دستگاهها
نظارت بر عملکرد دفتر خدمات مسافرتی گردشگری
تأیید درخواست گشت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
صدور یا تمدید کارت راهنمایان گشت
ابطال کارت راهنمایان گشت
تغییر کارت راهنمایان گشت
صدور گواهینامه حرفه ای گردشگری سلامت
صدور و تمدید مجوز اجرای دوره های آموزشی تخصصی گردشگری
ارائه مدرک جامع دوره های تخصصی گردشگری
اصلاح و تغییر مجوز آموزشگاه های تخصصی گردشگری
پاسخ به استعلامات در خصوص تأسیسات و موسسات گردشگری (مجوز ناجا- اماکن و …)
گردشگری
صدور و تمدید پروانه تولید کارگاهی صنایع دستی 
درجه بندی و ارائه گواهی کیفیت کارگاه های تولیدات صنایع دستی
حمایت بیمه ای از کارگاه های صنایع دستی
نظارت بر کارگاه های تولیدی صنایع دستی
حمایت مالی و مشاوره ای تجهیز کارگاه های صنایع دستی
صدور جواز تأسیس و پروانه فعالیت فروشگاههای صنایع دستی
صنایع دستی

دانلود فایل

صدور و تمدید جواز تاسیس کارگاه صنایع دستی (حقیقی-حقوقی) 

صدور و تمدید کارت شناسائی فعالین و شاغلین صنایع دستی

تأیید مشاغل خانگی صنعتگران صنایع دستی

اعطای تسهیلات به کارگاه های تولیدی صنایع دستی

ارائه معرفی نامه جهت صنعتگران صنایع دستی به بیمه

اعطای نشان مرغوبیت محصولات صنایع دستی

طراحی و نمونه سازی محصولات بر حسب رشته های صنایع دستی

صدور مجوز برگزاری دوره های آموزش تخصصی ویژه شاغلین صنایع دستی

صدور کارت مربیگری صنایع دستی

صدور گواهینامه آموزش تخصصی برای شاغلین صنایع دستی
صنایع دستی

دانلود فایل

فروش بلیط اماکن فرهنگی – تاریخی
ارائه راهنمای صوتی موزه ها و اماکن فرهنگی، تاریخی
میراث فرهنگی

دانلود فایل

eticket.ichto.ir
اعتبار بخشی تورهای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
اطلاع رسانی و معرفی جاذبه ها و ظرفیت های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
ترویج و فرهنگ سازی میراث فرهنگی، صنایع دستی و توسعه گردشگری (تبلیغ و ترویج)
ارائه آمار تحلیلی حوزه گردشگری
گردشگری
ثبت میراث طبیعی در فهرست آثار ملی
پیشنهاد مصادیق میراث طبیعی و ناملموس به یونسکو برای ثبت در فهرست های میراث جهانی
تعیین حریم حفاظتی و آزادسازی میراث طبیعی و تاریخی
حفظ و احیاء میراث طبیعی
اعطای تسهیلات و یارانه مشارکت در مرمت ابنیه های تاریخی به بخش خصوصی
اعطای تسهیلات و یارانه برای حفاظت و مرمت پایگاه های ملی و جهانی
اعطای کمک های فنی و اعتباری به مالکین و بهره برداران آثار فرهنگی تاریخی
اعطای تسهیلات مشارکتی در مرمت ابنیه تاریخی به بخش خصوصی
پاسخ به استعلامات در خصوص ثبت و حریم میراث فرهنگی و طبیعی
پاسخ به استعلامات در محدوده عرصه و حریم پایگاه ها ملی و جهانی
پاسخ به استعلامات قانونی در خصوص ضوابط حفاظتی و احیایی- عرصه ها و جرائم آثار تاریخی، فرهنگی
میراث فرهنگی

دانلود فایل

jaamichto.ir
ثبت آثار غیرمنقول تاریخی- فرهنگی در فهرست آثار ملی
تعیین و آزادسازی حریم آثار ملی غیرمنقول
میراث فرهنگی

دانلود فایل

jaamichto.ir
رسیدگی به شکایات حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
همه حوزه ها
-
-
-
توسعه بازار صنایع دستی و برگزاری نمایشگاه‌ها و بازارچه های صنایع دستی
صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های داخلی صنایع دستی
صدور مجوز برگزاری و مشارکت در نمایشگاه های خارجی صنایع دستی
حمایت از بسته بندی محصولات صنایع دستی
صدور مجوز برگزاری بازارچه های موقت عرضه و فروش صنایع دستی
صدور مجوز ایجاد، اصلاح و یا تجهیز بازارچه های دائمی صنایع دستی
صدور مجوز برگزاری حراجی صنایع دستی
حفظ و نگه داری رشته های صنایع دستی در حال منسوخ شدن یا منسوخ شده
راه اندازی خانه های سنتی صنایع دستی
راه اندازی خانه های خلاق صنایع دستی
استاندارد سازی رشته های صنایع دستی
استاندارد سازی فضاهای کارگاهی صنایع دستی
صنایع دستی
اعطای تسهیلات و یارانه به پروژه های گردشگری
سرمایه گذاری
رتبه بندی مجامع و تشکل های مردم نهاد در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
آموزش و توانمند سازی تشکلهای مردم نهاد در زمینه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی
پاسخ به استعلام های تخصصی تشکل های مردم نهاد در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
صدور مجوز فعالیت تشکل های حرفه ای گردشگری
نظارت بر فعالیت تشکل های حرفه ای گردشگری
سرمایه گذاری

دانلود مجوز

دانلود فایل

حمایت و نظارت بر ایجاد زیرساخت های تأسیسات گردشگری
سرمایه گذاری
-

بازدیدها: 84

  • 0
  • 3
  • 262
  • 1,949
  • 6,652
  • تیر ۱۱, ۱۳۹۹

تماس با ما

  • آدرس : ایلام، خیابان پاسداران, جنب موزه مردم شناسی و قلعه تاریخی والی, اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام.
  • تلفن : ۳۳۳۴۱۸۴۰ – 084
  • نمابر :۳۳۳۳۱۵۷۸ – ۳۳۳۳۰۱۸۸ – 084
  • پست الکترونیک : info@ilam-mcth.ir

 

 

           

 

طراحی و برنامه نویسی توسط : احسان شاکری

کلیه حقوق برای اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان ایلام محفوظ است.

Template Design:Dima Group